Allfresh už 2x v Praze

NOVÉ BUTOVICE

CHODOV

Bucharova 2817/13, Praha 13
+420 730 892 821
butovice@allfresh.cz

OPENING HOURS

Monday 9:00 am – 4:00 pm
Tuesday 9:00 am – 4:00 pm
Wednesday 9:00 am – 4:00 pm
Thursday 9:00 am – 4:00 pm
Friday 9:00 am – 4:00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

PANKRÁC

PANKRÁC

Na Pankráci 1724/129, Praha 4
+420 727 906 144
pankrac@allfresh.cz

OPENING HOURS

Monday 9:00 am – 4:00 pm
Tuesday 9:00 am – 4:00 pm
Wednesday 9:00 am – 4:00 pm
Thursday 9:00 am – 4:00 pm
Friday 9:00 am – 4:00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed